REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Zespole Szkół w Słońsku

 Regulamin został opracowany w oparciu o:

 1. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej a dnia 14 grudnia 2016 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz. 128)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ

 

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.
 2. Uczeń powinien po zaliczonym egzaminie pisemnym zgłosić się do nauczyciela „techniki” po arkusz zaliczeń, który muszą podpisać rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. W przypadku braku podpisu rodzica, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.
 4. Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w kwietniu. Dokładny termin będzie podany w ogłoszeniu.
 5. Uczniowie składają egzamin teoretyczny oraz praktyczny.
 6. Część teoretyczna przeprowadzona jest w formie testu jednokrotnego wyboru.

Test zawiera pytania o następującej tematyce:

 • znaki i sygnały drogowe,
 • manewry na drodze,
 • typowe sytuacje drogowe
 • przepisy ogólne dotyczące rowerzysty
 1. Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 25 pytań, aby go zdać należy udzielić 19 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 40 minut.
 2. W przypadku nie zaliczenia lub nie przystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie.
 3. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.
 4. Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze.
 5. Część praktyczna polega na jeździe rowerem:
 • po torze przeszkód
 • przejazdu „ósemki” bez najeżdżania na linię, nie podpierając się nogami
 • hamowania i zatrzymania pojazdu w określonym miejscu
 • jazdy po torze uwzględniając prawidłowe sygnalizowanie skrętów
 1. Egzamin praktyczny musi się odbywać wyłącznie na rowerze , który posiada szkoła
 2. Za pozytywnie zdany egzamin praktyczny uważa się 90% poprawnie wykonanych manewrów.
 3. Egzamin praktyczny odbywa się 30 maja. Przystępują do niego osoby, które zaliczyły część teoretyczną.
 4. Uczeń pozytywnie musi zaliczyć „pierwszą pomoc”

 

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

 

 1. Uczeń pobiera od nauczyciela techniki „Arkusz zaliczeń ucznia.”
 2. Wypełnia czytelnie swoje dane osobowe.
 3. Uzyskuje wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
 4. Przystępuje do sprawdzianu teoretycznego i uzyskuje 19 pkt z 25. (Uczeń, który zaliczy ten egzamin na karcie zaliczeń w odpowiednich rubrykach otrzymuje wpis potwierdzający zdanie egzaminu.)
 5. Zalicza część praktyczną i „Pierwszą pomoc”
 6. Zgłasza się do nauczyciela techniki z wypełnionym „Arkuszem zaliczeń ucznia” oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
 7. Nauczyciel techniki wypełnia przyniesiony przez ucznia „Arkusz zaliczeń” i dokument oddaje do sekretariatu.
 8. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Opracowała Mariola Piecuch

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS