Regulamin konkursu chemicznego „CHEMIK”

 Termin konkursu: Dokładny termin konkursu oraz miejsce jego przeprowadzania zostanie ustalony po zebraniu listy chętnych uczniów. Zgłaszać się należy do dnia 25 kwietnia 2018 r. ( środa) do gab. 111 do p.Marzeny Downar-Zapolskiej.

  1. Cele konkursu:
  2. Rozbudzanie zainteresowania dziedziną nauki chemią.
  3. Rozwijanie umiejętności logicznego i praktycznego rozwiązywania problemów.
  4. Poszerzenie wiadomości z zakresu chemii.
  5. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjum.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany jest arkusz konkursowy zgodny z podstawą programową na danym poziomie, zawierający również treści wykraczające poza podstawę programową.

  1. Wymogi konkursowe:

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Słońsku po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w konkursie organizatorowi konkursu.

  1. Kryteria oceniania:

Konkurs odbywa się w formie testu.  Na każdym poziomie edukacyjnym zostaną          wyłonieni najlepsi uczestnicy.

  1. Nagrody:

Dla uczniów którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów przewidziane są nagrody   książkowe a także oceny z aktywności z chemii. Pod uwagę brane będą trzy pierwsze miejsca na każdym poziomie edukacyjnym.

  1. Ogłoszenie wyników:

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od przeprowadzenia konkursu. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły jak i również w gab. 111.

  1. Zakres tematyczny:
 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Właściwości fizyczne i chemiczne substancji chemicznych znanych z życia codziennego.
2. Mieszaniny substancji ich rozdzielanie, stany skupienia i ich zmiany.
3. Zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne.
4. Substancje proste i złożone. Pierwiastki i związki chemiczne; symbole pierwiastków.
5. Podział pierwiastków na metale i niemetale. Właściwości metali i niemetali.
6. Różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym i pierwiastkiem.
7. Pojęcie atomu. Skład atomów, izotopy.
8. Zależność między budowa atomu pierwiastka, a jego położeniem w układzie okresowym,  odczytywanie informacji z układu.
9. Cząsteczki związku chemicznego i pierwiastka; atom a cząsteczka.
10. Nazewnictwo prostych związków chemicznych.
11. Rodzaje wiązań chemicznych.
12. Prawo zachowania masy. Prawo stałości składu związku chemicznego.
13. Równania reakcji chemicznych. Obliczenia stechiometryczne.
14. Reakcje syntezy, analizy i wymiany.
15. Powietrze, jego skład i właściwości oraz zastosowania poszczególnych gazów.
16. Tlenki metali i niemetali. Korozja i jej zapobieganie.
17. Woda i roztwory wodne. Rodzaje wód w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby oczyszczania.
18. Szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie, rodzaje roztworów.
Klasa 2 gimnazjum

1. Zakres tematyczny klasy VII oraz:
2. Stężenie procentowe roztworu, mieszanie roztworów. Rodzaje roztworów; rozpuszczalność substancji w wodzie.
3. Kwasy tlenowe i beztlenowe: siarkowy (IV), siarkowy (VI), azotowy (V), fosforowy (V), węglowy, solny, siarkowodorowy, bromowodorowy, kwasy chlorowe.  Otrzymywanie i właściwości podstawowych kwasów.  Dysocjacja elektrolityczna kwasów.
4. Wodorotlenki i zasady. Otrzymywanie i właściwości wodorotlenków i zasad.
5. Tlenki kwasowe i zasadowe.
6. Roztwory elektrolitów. Dysocjacja elektrolityczna kwasów i zasad.
7. Roztwory kwaśne i zasadowe; skala pH, zastosowanie wskaźników: papierek wskaźnikowy uniwersalny, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit tymolowy.
8. Powstawanie kwaśnych opadów i ich skutki.
9. Sole, budowa cząsteczek, wzory kreskowe i sumaryczne. Nazewnictwo soli.
10. Dysocjacja elektrolityczna soli, sole rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie.
Klasa 3 gimnazjum

1. Zakres tematyczny klasy VII i II oraz:
2. Występowanie węgla w przyrodzie. Naturalne źródła węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny).
3. Węglowodory nasycone i ich szereg homologiczny. Właściwości i zastosowanie alkanów; związek między długością łańcucha węglowego a właściwościami fizycznymi alkanów.
4. Szereg homologiczny alkenów i alkinów. Właściwości etylenu i acetylenu.
5. Produkty destylacji ropy naftowej i ich zastosowania.
6. Polimeryzacja i polimery.
7. Szereg homologiczny alkoholi. Właściwości alkoholi. Alkohole mono- i polihydroksylowe.
8. Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. Właściwości kwasów karboksylowych (szczególnie mrówkowego i octowego).
9. Wyższe kwasy karboksylowe, ich wzory, nazwy systematyczne i zwyczajowe oraz zastosowanie.
10. Estry; reakcja estryfikacji, zastosowanie estrów.
11. Aminy i aminokwasy.
12. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym.
13. Rodzaje i właściwości oraz zastosowania tłuszczów,  białek i cukrów,  reakcje charakterystyczne.

Regulamin konkursu biologicznego „Biolog”

 Termin konkursu: Dokładny termin konkursu oraz miejsce jego przeprowadzania zostanie ustalony po zebraniu listy chętnych uczniów. Zgłaszać się należy do dnia 15 maja 2018r ( wtorek) do gab. 111 do p. Marzeny Downar-Zapolskiej.

1.      Cele konkursu:

a)      Rozbudzanie zainteresowania dziedziną nauki biologią.

b)      Rozwijanie umiejętności logicznego i praktycznego rozwiązywania problemów.

c)      Poszerzenie wiadomości z zakresu biologii.

2.      Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII oraz klas II i III gimnazjum.

Konkurs odbywa się w trzech etapach. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany jest arkusz konkursowy zgodny z podstawą programową na danym poziomie, zawierający również treści wykraczające poza podstawę programową.

3.      Wymogi konkursowe:

Do konkursu może przystąpić każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Słońsku po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w konkursie organizatorowi konkursu.

4.      Kryteria oceniania:

Konkurs odbywa się w formie testu.  Na każdym poziomie edukacyjnym zostaną          wyłonieni najlepsi uczestnicy.

5.      Nagrody:

Dla uczniów którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów przewidziane są nagrody   książkowe a także oceny z aktywności z chemii. Pod uwagę brane będą trzy pierwsze miejsca na każdym poziomie edukacyjnym.

6.      Ogłoszenie wyników:

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 5 dni od przeprowadzenia konkursu. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły jak i również w gab. 111.

7.      Zakres tematyczny:

 

Klasa 7 szkoły podstawowej

1. Budowa komórki roślinnej i zwierzęcej.
2. Fotosynteza (ogólny przebieg,  transport substancji – wody z solami mineralnymi.
3. Przebieg i lokalizacja oddychania wewnątrzkomórkowego.
4.  Przegląd systematyczny kręgowców i bezkręgowców oraz ich budowa anatomiczna. W tym:

·         pokrycie ciała i sposoby poruszania się organizmów roślinnych i zwierzęcych, przystosowania zwierząt do zdobywania i trawienia pokarmu, przebieg oddychania u organizmów, narządy oddechowe u zwierząt, krążenie płynów ustrojowych u zwierząt, rozmnażanie się zwierząt i ich przykłady, regulacja procesów życiowych zwierząt, porównanie budowy anatomicznej typów bezkręgowców i gromad kręgowców.

5. Podstawowe składniki pokarmowe i ich charakterystyka (cukry, białka, tłuszcze, witaminy – ich rola i skutki niedoboru). Przemiana materii.

Klasa 2 gimnazjum

1. Układ wydalniczy: budowa układu wydalniczego, etapy powstawania moczu ostatecznego,

·         skład moczu, higiena i choroby układu wydalniczego.

2. Budowa i funkcja skóry. Choroby skóry.
3. Termoregulacja i jej rodzaje. Wytwarzanie ciepła – termogeneza.
4. Układ nerwowy: ośrodki nerwowe, centralny i obwodowy układ nerwowy, autonomiczny układ nerwowy i przykłady jego kontroli, łuk odruchowy, pojęcie i rodzaje odruchów,

·         zmysły – budowa i działanie oraz higiena narządów zmysłów.

5. Układ hormonalny: gruczoły dokrewne i ich przegląd, rola i rodzaje hormonów, zasada działania hormonów, antagonistyczne działanie hormonów.

6. Układ ruchu: budowa i funkcjonowanie układu szkieletowego, części szkieletu, aktywny układ ruchu, wady, urazy i choroby układu ruchu.

7. Przyczyny, skutki i rodzaje uzależnień.
8. Charakterystyka nowotworów.

Klasa 3 gimnazjum

1. Zadania genetyczne – I i II Prawo Mendla, allele wielokrotne (dziedziczenie grup krwi),    choroby sprzężone i związane z płcią (dziedziczenie łysienia).
2. Zmiany w materiale genetycznym i ich konsekwencje.
3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska: cechy i struktura populacji, zakres tolerancji ekologicznej, oddziaływania międzygatunkowe w przyrodzie – dodatnie i ujemne,

·         biocenoza i jej struktura, ekosystem, krążenie pierwiastków i związków w przyrodzie, przegląd wybranych ekosystemów, zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery, zasoby odnawialne i nieodnawialne, funkcjonowanie populacji ludzkiej w środowisku, ochrona gatunkowa.

·         4. Zagrożenia różnorodności biologicznej, ochrona przyrody w Polsce; formy ochrony przyrody – znajomość parków narodowych; pojęcia rezerwatu przyrody, pomnika przyrody, otuliny; pomniki przyrody i ich przykłady, strefy mórz i oceanów.

4. Ewolucjonizm (mechanizmy i prawidłowości ewolucji, historia myśli ewolucyjnej, dowody ewolucji) i antropogeneza (systematyka człowieka, różnice między człowiekiem a innymi naczelnymi, przebieg ewolucji człowieka).
5. Ochrona środowiska – zagrożenia różnorodności biologicznej.

 

Marzena Downar-Zapolska

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS