REKRUTACJA 2018 rok

druki:

oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu

oswiadczenie-o-wielodzietnosci

Potwierdzenie woli przyjęcia

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

—————————————————————————————————————————————–

 Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkole prowadzonych przez Gminę Słońsk na rok szkolny 2016/2017 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria

1. Rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słońsk odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2156)
2. Do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkole przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Słońsk
3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość:
1. wielodzietność rodziny kandydata;
2. niepełnosprawność kandydata;
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr IV/18/2015 Rady Gminy Słońsk z dnia 20 lutego 2015 roku t.j.:
1. dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, w przypadku samotnie wychowującego dziecko (dzieci) – 5 pkt.
2. rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne – 3 pkt.
3. deklaracja rodziców o czasie pobytu dziecka w placówce przedszkolnej powyżej 6 godzin dziennie – 2 pkt.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu.

6. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola składają rodzice dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które do tej pory nie uczęszczały do danego przedszkola. Wniosek można pobrać w przedszkolu lub szkole.

7. Wniosek należy złożyć do sekretariatu Zespołu Szkół w terminie od 1marca do 31 marca 2016 roku.

8. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczały do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, wypełniają i składają deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej, którą można pobrać w przedszkolu i w szkole. Deklarację należy składać w terminie od 23 do 29 lutego 2016 roku.

9. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów zawartych we wniosku:
* wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka
• niepełnosprawność kandydata – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
• objęcie kandydata pieczą zastępczą – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)
• aktywność zawodowa obojga rodziców – dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – oświadczenie o zatrudnieniu

10. Dokumenty dołączane do wniosku są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu;

11. Dokumenty, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata;

12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta o potwierdzenie tych okoliczności.

14. Po ogłoszeniu list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie 11 – 12.04. 2016 r. rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola oraz innych oświadczeń wymaganych w danym przedszkolu, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Słońsku w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu
uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01–31.03.
2016 r.
16.05–17.06.
2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 06.04.
2016 r.
23.06.
2016 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
 
08.04.
2016 r.
24.06.
2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 11–12.04.
2016 r.
27–29.06.
2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
15.04
.2016 r.
30.06.
2016 r.

 

Załączniki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa dziecka do Przedszkola Samorządowego w Słońsku 2016

OŚWIADCZENIE 1

OŚWIADCZENIE 2

OŚWIADCZENIE 3

Potwierdzenie woli przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Słońsku

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS