REGULAMIN BIBLIOTEKI  I CZYTELNI SZKOLNEJ

1.  Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Słońsku a także rodzice.

2.Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.

3.Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.

4.Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach biblioteki.

5.Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.

6.Biblioteka nie jest miejscem spotkań towarzyskich. W czytelni przebywają tylko osoby korzystające z księgozbioru lub komputera.

7.W bibliotece i czytelni obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

8.Z czytelni uczniowie korzystają po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

9.Ze zbiorów biblioteki korzystać można:

a) wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)

b) czytają lub przeglądają na miejscu (księgozbiór podręczny)

10.  Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć jedną książkę na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, Na karcie można mieć maksymalnie dwie książki. Po przekroczeniu terminu 3 tygodni za każdy tydzień zwłoki wpisywane będą uwagi w dzienniku lekcyjnym

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.(nie dotyczy podręczników, które wypożyczane są na cały rok szkolny).

11.  Zbiory specjalne (kasety video, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.

12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza albo wpłacić równowartość książki po jej uzgodnieniu z bibliotekarzem.

13. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.

14. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza przed zakończeniem roku szkolnego. Termin ten będzie podany do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń biblioteki.

15. Rozliczenie z biblioteką uczniów opuszczających  szkołę potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem
i pieczęcią biblioteki.

16. Kwerendy (zapotrzebowania na informacje) należy składać pisemnie z wyraźnie podanym tematem oraz terminem realizacji przynajmniej godzinę wcześniej. Tylko takie kwerendy będą realizowane.

17. Uczniom, którzy nie przestrzegają regulaminu biblioteki wpisywane będą uwagi w dziennikach lekcyjnych.

18. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane  nagrody na koniec roku szkolnego.

19. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne  i odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych.

20. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

1.Komputery w bibliotece służą do wyszukiwania informacji:

· w sieci Internet,

·do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni, z których można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem to znaczy w celach edukacyjnych. Nie wolno wykorzystywać ich do prowadzenia prywatnej korespondencji elektronicznej oraz gier i zabaw.

4. Przy stanowisku komputerowym może przebywać nie więcej niż 1 osoba.

5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 min.

6. Nie wolno:

· instalować własnych programów,

· zmieniać ustawień komputera, oraz programów użytkowych znajdujących się na nim,

· wkładać i nagrywać własnych dyskietek i płyt bez zgody bibliotekarza.

7. Urządzenie  wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) służy wyłącznie celom biblioteki. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z urządzenia.

8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

9. W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik będzie odpowiadał materialnie.

10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

11. W przypadku nie stosowania się do powyższych zasad bibliotekarz ma prawo przerwać sesję i ukarać użytkownika zakazem korzystania z komputera przez określony czas.

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS