REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół w Słońsku a także rodzice.
 2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 3. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do regałów z książkami i prasą.
 4. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach biblioteki.
 5. Czytelnika w obrębie biblioteki obowiązuje cisza.
 6. Biblioteka nie jest miejscem spotkań towarzyskich. W czytelni przebywają tylko osoby korzystające z księgozbioru lub komputera.
 7. W bibliotece i czytelni obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 8. Z czytelni uczniowie korzystają po wcześniejszym wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 9. Ze zbiorów biblioteki korzystać można:
  1. wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),
  2. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny).
 10. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć jedną książkę na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, Na karcie można mieć maksymalnie trzy książki. Po przekroczeniu terminu 3 tygodni za każdy tydzień zwłoki wpisywane będą uwagi w dzienniku lekcyjnym.
 11. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu (nie dotyczy podręczników, które wypożyczane są na cały rok szkolny).
 12. Zbiory specjalne (DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 13. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik jest zobowiązany zwrócić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza albo wpłacić równowartość książki po jej uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 14. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 15. Wszystkie wypożyczone przez czytelników książki powinny być zwrócone w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza przed zakończeniem roku szkolnego. Termin ten będzie podany do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń biblioteki.
 16. Rozliczenie z biblioteką uczniów opuszczających szkołę potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 17. Kwerendy (zapotrzebowania na informacje) należy składać pisemnie z wyraźnie podanym tematem oraz terminem realizacji przynajmniej godzinę wcześniej. Tylko takie kwerendy będą realizowane.
 18. Uczniom, którzy nie przestrzegają regulaminu biblioteki wpisywane będą uwagi w dziennikach lekcyjnych.
 19. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.
 20. Korzystanie z komputerów w bibliotece jest bezpłatne i odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych.
 21. Wszystkich czytelników zobowiązuje się do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki oraz do kulturalnego zachowywania się.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

 1. Komputery w bibliotece służą do wyszukiwania informacji:
  • w sieci Internet,
  • do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni, z których można korzystać w godzinach pracy biblioteki.
 2. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem to znaczy w celach edukacyjnych. Nie wolno wykorzystywać ich do prowadzenia prywatnej korespondencji elektronicznej oraz gier i zabaw.
 4. Przy stanowisku komputerowym może przebywać nie więcej niż 1 osoba.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 min.
 6. Nie wolno:
  • instalować własnych programów,
  • zmieniać ustawień komputera oraz programów użytkowych znajdujących się na nim,
  • wkładać urządzeń USB ani nagrywać własnych płyt bez zgody bibliotekarza.
 7. Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) służy wyłącznie celom biblioteki. Obowiązuje całkowity zakaz korzystania z niego przez osoby postronne.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 9. W przypadku umyślnego uszkodzenia sprzętu użytkownik będzie odpowiadał materialnie.
 10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników w czytelni należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie, torby, teczki itp. należy zostawiać w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 11. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, bibliotekarz ma prawo przerwać sesję i ukarać użytkownika zakazem korzystania z komputera przez określony czas.

 

Kontakt

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Przyjaźni Narodów

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

ul. Lipowa 9

66-436 Słońsk

tel./fax: 957572218

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE  

ul. Lipowa 15

66-436 Słońsk

tel. 957572256

BIP-LOGO

logo_kuratoriumlogo okeBANEREK_STR_ARCH_ZS